Techniki, którymi posługuje się manipulant: 1. Flying monkeys
9 sierpnia 2021
Uraz narcystyczny alienujących rodziców
9 sierpnia 2021

Znęcanie się jest przestępstwem


Jak definiuje kodeks karny przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. polega na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny.

Znęcanie to czynności naruszające różne dobra, w szczególności godność, nietykalność cielesną.
Zachowania sprawcy mogą być jednorazowe lub powtarzające się, charakteryzując się aktywnością (np. bicie, wykręcanie rąk, szarpanie itp.) lub biernością ( np. głodzenie dziecka, przemoc ekonomiczna). Przemoc psychiczna w tym znęcanie się psychiczne ( ubliżanie, wyzwiska) jest szczególnie trudne do udowodnienia, ale nie niemożliwe. Odpowiednio przygotowane dowody, wsparcie pracowników socjalnych, organizacji oraz pomoc prawna i psychologiczna może bardzo pomóc.

„Jak podaje  www.niebieskalinia.pl   tj. tekst Pani Renaty Durda, „Niebieska Linia”  od 1 stycznia 2021 roku do początku maja w Polsce miało miejsce co najmniej 47 przypadków śmiertelnych związanych z przemocą domową. W ich wyniku śmierć poniosło ponad 70 osób. A są to tylko przypadki raportowane publicznie przez media. Bez samobójstw, prób samobójczych, „tajemniczych” zaginięć i usiłowań zabójstw”. 

Co zrobić jeśli jesteś ofiarą przemocy lub wiesz, że ktoś inny z Twojego otoczenia jest lub może być? Na pewno warto rozważyć decyzję o wszczęciu procedury związanej z niebieską kartą, ale nie należy rezygnować z możliwości, jakie daje kodeks karny tj. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się. Organy ścigania po otrzymaniu takiego zawiadomienia również zobligowane są do powiadomienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wdrożenia procedury niebieskiej karty. Ważne jest także, aby osoby prowadzące postępowania karne poważnie traktowały zawiadomienia o przemocy domowej i nie ignorowały zgłaszanych sygnałów. Ofiarom przemocy w rodzinie warto udzielić pomocy prawnej i psychologicznej na każdym etapie. 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się można złożyć osobiście lub pisemnie na policji lub w prokuraturze. 

Takie zawiadomienie może złożyć sam pokrzywdzony lub osoba niezwiązana z przestępstwem (sąsiad,  pracownik socjalny, znajomy, lekarz rodzinny, pedagog).

Składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, należy pamiętać, aby wskazać : 

– datę sporządzenia pisma, adres jednostki do której pismo jest  kierowane,

– miejsce zamieszkania osoby pokrzywdzonej,

– wszystkie osoby pokrzywdzone (czy jest to kobieta i dzieci, dziecko, mężczyzna),

– uzasadnienie czyli opis zachowania sprawcy świadczące o przemocy, sytuacja osoby poszkodowanej,

 – dane świadków którzy potwierdzą przemoc,

–  dowody świadczące o popełnieniu przestępstwa lub zacząć je przygotowywać na tym etapie. Takimi dowodami mogą być na przykład:

– obdukcja lekarska,

– notatki , protokoły z interwencji policji, 

– nagrania, smsy, e-maile,

– opinia psychologa, pedagoga itp.,

– oraz wcześniej wspomniane zeznania świadków i przesłuchanie pokrzywdzonych.

Policja i prokurator gromadzą środki dowodowe i przeprowadzają postępowanie przygotowawcze. W przypadku wydania przez prokuratora postanowienia o wszczęciu śledztwa zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające oraz przeprowadzone dowody mające na celu wyjaśnienie okoliczności popełnia przestępstwa. W razie gdyby doszło do odmowy wszczęcia śledztwa można złożyć zażalenie do Sądu Rejonowego właściwego miejscowo ze względu na miejsce popełnienia czynu za pośrednictwem Prokuratury w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego postanowienia lub od dnia jego ogłoszenia.

Sąd na podstawie całokształtu okoliczności sprawy winien ocenić, czy zachowanie sprawcy nosi znamiona znęcania, a dla oceny tej decydujący jest obiektywny punkt widzenia, nie zaś subiektywny osoby pokrzywdzonej. 

Przestępstwo znęcania się zagrożone jest karą od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. W przypadku natomiast gdy sprawca znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, kara wynosi od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności. Jeżeli znęcanie się połączone jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


Źródło niebieska linia : https://www.niebieskalinia.pl/edukacja/serwis-informacyjny/7110-az-po-grob-smiertelne-przypadki-zwiazane-z-przemoca-domowa-w-2021-roku-i-latach-poprzednich-2