parallax background
 

Statut
Fundacji
Liberos


STATUT FUNDACJI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Liberos”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Magdalenę Sikorską. w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Prymasa Augusta Hlonda 2, w dniu 9 czerwca 2020r., Repertorium A nr 720/2020

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 6

Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych

§ 7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister Sprawiedliwości.

§ 9

Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§ 11

Celem Fundacji jest:
Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność charytatywna
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Ochrona i promocja zdrowia
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ratownictwo i ochrona ludności
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Promocja i organizacja wolontariatu
Pomoc Polonii i Polakom za granicą
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32 powyżej
Dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka
Organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
Wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży
Organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Występowanie jako strona społeczna w toczących się postępowaniach sądowych
Wszczynanie postępowań dla ochrony praw obywateli, w szczególności dzieci
Edukowanie, w formie spotkań, szkoleń, warsztatów, rodziców i opiekunów prawnych, pracowników społecznych, sędziów i mediatorów
Występowanie jako mediator w toczących się postępowaniach
Pomoc prawna, psychologiczna
Wydawanie opinii prawnych, psychologicznych
Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży- zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym
Dofinansowywanie domów dziecka
Wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka
Finansowanie zakupu podręczników szkolnych, książek, zeszytów oraz innych materiałów dydaktycznych
Organizowanie kursów językowych
Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem
Organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań
Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci
Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i prawidłowego rozwoju opieki medycznej – w tym finansowanie i organizowanie profilaktyczno-kontrolnych badań okresowych
Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i dentystycznego
Finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym
Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych i artystycznych
Organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań
Upowszechnianie znaczenia profilaktyki medycznej w domach dziecka – także poprzez organizowanie szkoleń i spotkań
Finansowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków
Organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu
Finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży
Pozyskiwanie sponsorów finansujących domy dziecka i dzieci pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
Propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnym
Pomoc człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy, a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi, lub los
Dobroczynności, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy
Dożywianie osób, w szczególności dzieci
Ochronę zdrowia, poprzez pomoc ośrodkom zdrowia, szpitalom, zakładom rehabilitacyjnych, hospicjom, zwiększaniem dostępu do opieki lekarskiej, oraz zakup lekarstw
Przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie
Tworzenie i szerzenie kultury narodowej w kraju i za granicą, również wśród osób niepełnosprawnych
Pomoc społeczną, przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka
Pomocy w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie patriotyzmu obywateli i osobistej odpowiedzialności
Przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska
Akcji promujących kulturę fizyczną i sport, promowanie sprawności fizycznej, darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób niepełnosprawnych
Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych i kampanii edukacyjnych
Dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów
Promowanie przekazywania idei odpisu 1% podatku na rzecz Fundacji Liberos, poprzez reklamy medialne, telewizyjne, prasowe, internetowe, ulotkowe, plakatowe, programy do rozliczeń podatku i wszelkie inne formy reklamy i promocji umożliwiające dotarcie do potencjalnego podatnika
Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
Organizowanie zbiórek publicznych, zbiórek w gronie znajomych, zbiórek na uroczystościach rodzinnych i innych
Zbiórki używanej odzieży i zabawek
Przekazywanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, których cele są podobne, lub zbieżne z celami Fundacji Liberos

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. Kwota przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji.

§13

Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
Majątek Fundacji pochodzi z:
Świadczeń Fundatorów
Darowizn, spadków i zapisów
Odsetek bankowych
Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
Dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych
Funduszy Unii Europejskiej
Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową


Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 14

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 15

Zarząd Fundacji składa się z 1 lub 2 osób – Prezesa i Wiceprezesa
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji
Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania
Zarząd powoływany jest przez Fundatorów
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
śmierci członka Zarządu
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów
Członkami Zarządu mogą zostać wybrane osoby które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe


§ 16

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz
Do kompetencji Zarządu należy:
zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
realizacja celów statutowych
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji
sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie
zarządzanie majątkiem Fundacji
opracowywanie planu działalności Fundacji
opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji


§ 17

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą jednomyślnych uchwał
Do ważności uchwały Zarządu obligatoryjna jest obecność wszystkic członków Zarządu


Sposób reprezentacji

§ 18

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 19

Zabronione jest:
Udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
Przekazywania swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
Zakup towarów, lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów, lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 20

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego Ministra.

§ 21

Fundatorzy podejmują decyzję o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu oraz ustalają procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu
Fundatorzy podejmują decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem Fundacji

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.