28 lipca 2022

Czym jest przemoc psychiczna?

lukę, która pozwoliłaby im taką przemoc stosować. Znieważanie i wyzwiska są najczęściej występującą formą. Zdarza się także taka forma przemocy psychicznej, która nie ma charakteru wulgarnego, […]
28 lipca 2022

ALIENACJA RODZICIELSKA W CZASIE PANDEMII

Bywa też, że rodzice, którzy mają poczucie, iż ich dziecko jest izolowane przez drugiego opiekuna, często nie zdają sobie sprawy, że to ich zachowania mogą być […]
24 maja 2022

Nadużycia w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej w kontekście rozstania rodziców.

Z chwilą urodzenia się dziecka, rodzice z mocy prawa nabywają władzę rodzicielską nad Nim. Oznacza to, że aby uzyskać pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem, po jego urodzeniu rodzice nie muszą składać żadnych dodatkowych oświadczeń o jej przyjęciu, bądź nie. Trzeba zadbać jedynie o formalności związane z pochodzeniem dziecka, czyli odebrać akt urodzenia dziecka i złożyć stosowne oświadczenia o uznaniu dziecka.
24 maja 2022

VIDEO: Przemoc psychiczna w ujęciu prawa – wywiad z adwokat Karoliną Jewiarz

9 sierpnia 2021

Znęcanie się jest przestępstwem

Jak definiuje kodeks karny przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. polega na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny.
3 lipca 2021

Ochrona dziecka w trakcie rozstania rodziców

W opracowaniu chciałam się skupić tylko na sytuacji, w jakiej znaleźć się może dziecko w trakcie i po rozwodzie, rozstaniu rodziców. Odpowiem na pytanie, jakie są możliwości prawne pomocy małoletnim, podczas gdy rodzice nie mogą lub nie chcą dojść do porozumienia w sprawie kontaktów z dzieckiem? Kiedy sąd powinien ingerować? Czy dziecko ma prawo się wypowiedzieć? W czym mogą pomóc specjaliści?
3 lipca 2021

Dobro dziecka z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako najwyższa wartość. Jak dobro dziecka jest postrzegane w orzeczeniach sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

Sformułowanie „dobro dziecka” do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zostało wpisane aż siedemnastokrotnie. Pojawia się ono zarówno w przepisach dotyczących wyroku rozwodowego, władzy rodzicielskiej jak i w tych poruszających kwestię przysposobienia. Stanowi tym samym rdzeń i esencję kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pomimo faktu, iż klauzula ta pojawia się przy okazji większości rozstrzygnięć dotyczących małoletnich, na tę chwilę nadal brak legalnej definicji. Zdarza się, że mamy do czynienia z sytuacjami nadużywania sformułowania „dobro dziecka” w celu ukrycia rzeczywistych zamiarów.
3 lipca 2021

Luki w prawie związane z niemożnością egzekucji postanowienia o przymusowym odebraniu dziecka

Wydanie dziecka: czym jest ta instytucja? - Jaki ma przebieg? Z jakimi trudnościami spotykają się rodzice (bądź inne jednostki uprawnione do odbioru dziecka)? Czy nasz system prawny zapewnia odpowiednie narzędzia, by proces ten przeprowadzić w mądry, zorganizowany i przemyślany sposób?