parallax background

Prawo


Fundacja Liberos działa w obronie ważnego interesu indywidualnego, społecznego oraz wymiaru sprawiedliwości, reprezentując i broniąc praw małoletnich dzieci i ich rodziców, przeciwdziałając dyskryminacji oraz naruszaniu ich praw.

Amicus Curiae

Zgodnie z art. 8 k.p.c. oraz zgodnie z art. 61 k.p.c. poza wszczęciem postępowania i wstąpieniem do toczącego się postępowania, Fundacja Liberos ma możliwość przedstawienia istotnego dla sprawy poglądu wyrażonego w uchwale lub w oświadczeniu organu do tego przewidzianego. Pogląd ten często jest nazywany opinią amicus curiae, czyli opinią przyjaciela sądu.

Pomagamy na każdym etapie

Oferujemy pomoc prawną w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka/dzieci, o powierzenie władzy rodzicielskiej, kontakty, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz realizację obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka. Przeciwdziałamy dyskryminacji, broniąc praw małoletnich dzieci i ich rodziców. Ponadto oferujemy naszą pomoc w postępowaniach karnych, tam gdzie naruszane są prawa i swobody obywatelskie. Jesteśmy aktywną stroną postępowania: jesteśmy obecni na rozprawie, wypowiadamy się, składamy wnioski dowodowe, pisma procesowe, opinie prawne i psychologiczne oraz ekspertyzy i badania naukowe. Skarżymy niekorzystne orzeczenia i wyroki.

Udzielamy porad prawnych oraz wsparcia w sprawach o rozwód, separację, zmniejszenie lub zwiększenie alimentów i przystępujemy do toczących się już postępowań. Współpracujemy ze specjalistami prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, praktykami z wieloletnim doświadczeniem na salach sądowych, psychologami klinicznymi, pedagogami, profesorami prawa i doktorami nauk prawnych praktykującymi jako adwokaci i radcowie prawni.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciela organizacji społecznej, jaką jest Fundacja Liberos może nastąpić na każdym etapie postępowania sądowego, zarówno przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi organizacji, w szczególności konieczność ochrony wolności i praw człowieka. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje przedstawiciela, który ma reprezentować tę organizację, a przedstawiciel przedkłada sądowi pisemne upoważnienie. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 91 k.p.k. dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel organizacji społecznej może:

 • uczestniczyć w rozprawie
 • wypowiadać się
 • składać oświadczenia na piśmie, w tym wnioski dowodowe
 • Fundacja Liberos ponadto:

 • sprawuje kontrolę nad działalnością organów wymiaru sprawiedliwości
 • jest aktywnym obserwatorem procesu
 • zgodnie z art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma społeczny obowiązek zawiadomienia Policji lub Prokuratury o popełnionym przestępstwie
 • sporządza opinie, w tym prawne i psychologiczne
 • jest przedstawicielem społecznym
 • może być poręczycielem społecznym

 • Jeżeli widzisz przemoc wobec dziecka lub ktoś izoluje małoletnie dziecko od drugiego rodzica, zmusza je do życia bez drugiego rodzica, w trakcie postępowania rozwodowego lub o separację czy wykonywania władzy rodzicielskiej i ogranicza kontakty dziecku/dzieciom z drugim rodzicem, zakazuje z nim kontaktu lub zmusza małoletnie dziecko do określonego zachowania wbrew jego dobru, uczuciom, emocjom i woli - to skontaktuj się z nami.

  Zgłosimy swój udział, przystąpimy do sprawy, obejmiemy nadzorem sprawę, podejmując stosowne kroki prawne, i aktywnie włączymy się do sprawy, w tym będziemy uczestniczyli w rozprawach i zabierali głos, składali wnioski dowodowe, opinie prawne, psychologiczne czy ekspertyzy.